1. MADDE: TARAFLAR
I) SATICI

Unvanı:

Nedyem A.Ş. (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.)

MERSİS Numarası:

0630111908500001

Adresi:

İçerenköy Mh. Değirmenyolu Cd. Kutay İş Mrk. B Blok Kat:4 No:18/9 Ataşehir/İstanbul

Telefon:

+90 532 058 87 81

E-posta:

siparis@dogalolsun.org

II) ALICI

SATICI’nın dogalolsun.org sitesi üzerinden alışveriş yapan kişidir (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

2. MADDE: KONU VE AMAÇ

İşbu sözleşme (“Sözleşme”) 27.11.2014 Tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği”) gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup; Sözleşme’nin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya, dogalolsun.org internet sitesi üzerinden elektronik ortamda satışını yaptığı ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3. MADDE: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE/VEYA HİZMET BİLGİLERİ

3.1 İş bu sözleşme konusu ürünün vergiler dahil satış bedeli ve ödeme şekli siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmakta; ve ALICI’nın belirtmiş olduğu elektronik posta adresine de gönderilmektedir.

3.2 Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti olarak belirtilen rakama dahil edilmiş olup ALICI tarafından SATICI’ya ödenecektir. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Alıcının adresinde bulunmaması halinde sipariş edilen ürünler, alıcılar tarafından gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir, bu kişinin de bulunamaması halinde iade olur.

3.3 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşmenin imzalanması veya ALICI tarafından okunup, kabul edildiğini gösteren bir işaretle birlikte elektronik ortamda kabul ve akdedilmiş bir nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI tarafından ödenmiş olması şarttır.

4. MADDE: FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan:
Adres:
Telefon:
Faks:
E-posta/kullanıcı adı:
Fatura teslim: (Kurumsal müşteri ise ve e-fatura varsa e-fatura olarak, yoksa fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

5. MADDE: GENEL HÜKÜMLER

5.1 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürüne ait temel özellikleri, ürünün vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

5.3 SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4 SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.5 SATICI, sipariş konusu ürünün teslimatının yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.6 ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7 SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

5.8 İşbu Sözleşme ile, SATICI’nın, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, bildirim ve benzeri amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini açıkça kabul ve beyan etmektedir.

5.9 ALICI, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, SATICI’nın işbu Sözleşme çerçevesinde sunduğu hizmetlerden faydalanabilmek amacıyla paylaştığı kişisel verilerinin SATICI tarafından, KVVK’da açıklandığı çerçevede; elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncellenebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde, üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek ve verinin kanunda sayılan diğer şekillerde işlenebilecek olduğunu açıkça kabul eder.

Kişisel verilerin SATICI tarafından işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; ilgili mevzuat kapsamında, SATICI’nın ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve kesintisiz olarak sürdürebilmek; işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; tabi olduğu kanun ve yönetmelikler ile yetkilendirilmiş diğer kurum ve kuruluşlar gibi yerel ve uluslararası mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymaktır. Kişisel veriler, kayıtların tutulması, ilgili kurumlara raporlamalar, satış, reklam ve pazarlama birimleri ile muhasebe işlemlerinde kullanılacaktır.

ALICI’nın KVVK’nın “İstisnalar” Başlıklı 28. Maddesinde Öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde SATICI’ya başvurarak verilerinin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

5.10 ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürün veya ürünleri kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürün veya ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünlerin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamış olmalıdır. Fatura iade edilmelidir.

5.11 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.12 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

5.13 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

5.14 SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere bağlantı verilebilir. Bu bağlantılar ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve bağlantı verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

5.15 İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ALICI işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın ALICI’ya karşı Kullanım Sözleşmesi’ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

6. MADDE: CAYMA HAKKI

6.1 ALICI; mesafeli sözleşmenin ürün satışına ilişkin olması durumunda, ambalajı açılmamış ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü ret ederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

6.2 Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün iş bu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

6.3 Ürünlerin başka ürünler ile değiştirilmesi talebi doğrudan işleme alınamaz. Ancak cayma hakkı kullanılacak ürünlerin gerekli bildiriminin yapılması ve değiştirilecek ürünlerin yeniden site üzerinden sipariş edilmesi yolu ile uygulanabilir. 

7. MADDE: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, makyaj malzemeleri, kremler, özel kolonyalar, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan bitki çayları, aromaterapi yağları, zeytinyağları, kolonyalar, sabunlar, ballar gibi ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

8. MADDE: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 

1/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere: 

a) İlçe tüketici hakem heyetlerine başvuru için üst parasal sınır, 6 bin 920 Türk Lirası,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetlerine başvuru için parasal sınır, 6 bin 920 Türk Lirası ile 10 bin 390 Türk Lirası arasında,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve illere bağlı ilçelerde, il tüketici hakem heyetlerine başvuru için parasal sınır, 10 bin 390 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

9. MADDE: DİĞER HÜKÜMLER

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. İşbu sözleşmede yer alan herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamayacak olması, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

Sipariş Listeniz Kapat